Sigurimet shoqerore online dating datinggayly ru

- Të rinjtë shqiptarë janë përgjithësisht tolerantë dhe mikpritës ndaj grupeve të ndryshme shoqërore.

Përjashtim të theksuar bën fakti që të rinjtë shqiptarë janë homofobë.

Translation, Checking/editing, Interpreting-Consecutive, Interpreting-Simultaneous, Summarization, Interpreting-Chuchotage/Whispering, Interpreting-Phone', this, event, '250px')" on Mouseout="delayhidetip()" Albanian to English - Rates: 0.11 - 0.14 USD per word / 33 - 42 USD per hour Albanian to French - Rates: 0.11 - 0.14 USD per word / 33 - 42 USD per hour English to Albanian - Rates: 0.11 - 0.14 USD per word / 33 - 42 USD per hour French to Albanian - Rates: 0.11 - 0.14 USD per word / 33 - 42 USD per hour Source text - English Daytime: • Guarding & Security control of pedestrian access points; • Guarding all material delivery points; • Logging the number visitors and operatives on site using a turnstile system and visitor books; • Controlling and having full knowledge of all personnel on site at all times; • Ensuring that there is no unauthorized presence on site at any time; • Maintain a full knowledge of the fire safety plan and co-operation in fire procedures with fire marshals/fire response team; • Ensuring all external doors are kept closed at all times; • Carrying out random searches of operatives, bags, and vehicles leaving site; • Securing the site at the end of each working day; Translation - Albanian Gjatë ditës: • Mbikqyr & kontrollon sigurinë e pikave të hyrjes së këmbësorëve; • Mbron të gjitha pikat e shkarkimit të materialeve; • Regjistron numrin e vizitorëve dhe të punëtorëve në kantier duke përdorur një sistem sigurie tip tripod dhe libër vizitorësh; • Kontrollon dhe njeh plotësisht gjithë personelin në kantier në çdo moment; • Garanton se, në çdo moment, nuk ka persona të pa-autorizuar në kantier; • Njeh plotësisht planin e sigurisë në rast zjarri dhe bashkëpunimin në procedurat me zjarrfikësit / ekipin e ndërhyrjes në rast zjarri; • Garanton se dyert e jashtme janë gjithë kohës të mbyllura; • Kryen kontrolle të rastësishme të punëtorëve, çantave dhe mjeteve që dalin nga kantieri; • Siguron kantierin në fund të çdo dite pune; Source text - Frenchaccident accident du trajet accident du travail accord accord international de sécurité sociale acte de naissance (copie intégrale) activité activité à temps partiel activité agricole activité artisanale activité bénévole activité commerciale activité non salariée activité saisonnière activité salariée Translation - Albanian Aksident Aksident rrugës për në punë Aksident në punë Marrëveshje Marrëveshje ndërkombëtare për sigurimet shoqërore Akti i lindjes (i plotë) Aktivitet Aktivitet me kohë të pjesshme Aktivitet bujqësor Aktivitet artizanal Aktivitet bamirës Aktivitet tregëtar Aktivitet i papaguar Aktivitet sezonal Aktivitet i paguar Source text - Albanian Besimi dhe përkatësia Gjetjet kryesore -Grupi më i besuar nga të rinjtë në vend janë familjarët e tyre dhe grupi më pak i besuar nga të gjithë janë fqinjët.

Translation - English Trust and belonging Main findings - Young people mostly trust their family and family relatives, while the less trusted persons are the neighbors.

Së dyti seksioni eksploron faktorët e ndryshëm të diskriminimit që has rinia si dhe disa nga format më kryesore të paragjykimit që ata vetë ushtrojnë.

Së fundmi kjo pjesë e studimit mat disa nga vlerat kryesore që orientojnë të rinjtë si dhe nivelin e aktivizmit të tyre në ndihmë të komunitetit.

I vetëpunësuari në bujqësi, pasi plotëson vitet e pasiguruara, do të jetë përfitues i pensionit bazë të pleqërisë, pensionit të pjesshëm të pleqërisë, pensionit të reduktuar të pleqërisë, pensionit të invaliditetit, pensionit të pjesshëm të invaliditetit, pensionit familjar, të ardhurës për barrëlindje dhe shpërblim për lindje fëmije.

FALJA E GJOBAVE PËR PENSIONET E FERMERËVE AFATI 31 dhjetor 2017 është afati i fundit për faljen e gjobave dhe kamatëvonesave të kontributeve të sigurimeve shoqërore për të vetëpunësuarit në fshat për periudhën 1 janar 2011- 31 dhjetor 2016, me kushtin që detyrimi të paguhet i plotë brenda kësaj date KONTRIBUTI VJETOR SIPAS ZONAVE 38,400 lekë është masa e kontributit vjetor për sigurimet shoqërore për të vetëpunësuarit në bujqësi që banojnë në zonat fushore, si: Tiranë, Berat, Kuçovë, Durrës, Krujë, Elbasan, Peqin, Fier, Lushnjë, Mallakastër, Gjirokastër, Përmet, Korçë, Pogradec, Devoll, Lezhë, Laç, Shkodër, Kavajë, Vlorë, Sarandë dhe Delvinë.

Leave a Reply